Online administraties
& Financieel professionals
voor de medici

Mondzorg uitdagingen en mogelijkheden

In de mondzorg zullen er de komende tijd heel wat nieuwe uitdagingen bijkomen. Daar staat tegenover dat er ook nieuwe mogelijkheden zullen ontstaan, waar je als medisch specialist je voordeel mee kunt doen. Het is daarbij wel van belang om nu de mondzorg praktijk reeds voor te bereiden op wat gaat komen. En dat geldt niet alleen voor zorg aan cliënten, maar ook zeker de organisatiestructuur en administratie van de mondzorgpraktijk. Op deze pagina zetten we onze tanden in de nieuwe ontwikkelingen, en gaan we op zoek naar praktische oplossingen.

Laat je niet verrassen door nieuwe ontwikkelingen in de mondzorg, schakel OAMKB Zorg in en bereid je voor op een succesvolle toekomst als medisch specialist.

Ketens in de mondzorg

Op dit moment behoort vijf tot tien procent van de mondzorgpraktijken tot een keten. Dit percentage zal in de komende jaren flink toenemen, doordat de bestaande ketens zullen groeien en er nieuwe spelers op de markt zullen verschijnen. In 2017 werd Samenwerkende Tandartsen al overgenomen door DentConnect. Dit zijn de grootste ketens die op dit moment actief zijn:

  • DentConnect: 85 mondzorg praktijken
  • Dental Clinics: 69 mondzorg praktijken
  • Samenwerkende Tandartsen: 49 mondzorg praktijken
  • Kies Mondzorg: 14 mondzorg praktijken
  • Fresh Mondzorg: 8 mondzorg praktijken

Dit zijn allemaal ketens die uitbreiden door bestaande praktijken binnen hun formule te integreren. Daarbij wordt vooral gekeken naar het soort mondzorg dat geleverd wordt, de locatie en de prognose voor de toekomst. Wanneer er wordt samengewerkt binnen een keten kan er vaak goedkoper worden ingekocht, ook is het mogelijk om (een deel van) de administratie centraal te regelen. Patiënten delen in het voordeel door kortingen. Ook private equity firma’s steken in toenemende mate geld in mondzorg praktijken.

Er zijn te weinig tandartsen

Op dit moment komen er jaarlijks ruim 200 tandartsen bij in Nederland. Daar staat tegenover dat er pakweg 300 professionals hun activiteiten staken, meestal door pensionering. Van de nieuwkomers zijn er in toenemende mate vrouwelijke artsen die ervoor kiezen in deeltijd te werken. Nationaal gezien bedient iedere tandarts gemiddeld 2000 inwoners, wanneer we naar regio’s kijken is de spreiding niet evenredig. Zo bedienen tandartsen in Noord-Holland minder als 1500 inwoners per praktijk, terwijl de tandartsen in Zeeland meer als 2500 cliënten moeten verzorgen.

Mondzorg uit het buitenland

Het tekort aan beschikbare tandartsen in Nederland wordt opgevangen door professionals uit het buitenland. Omdat diploma’s vanuit andere landen in de Europese Unie hier erkend worden, is het relatief eenvoudig voor Europese tandartsen om in Nederland aan het werk te gaan in de mondzorg. Het is daarbij verplicht om de Nederlandse taal te leren.

Meer bevoegdheden voor mondhygiënisten

Er wordt al jarenlang gesproken over een verruiming van de bevoegdheden die mondhygiënisten hebben. Zo kunnen professionals na de vierjarige opleiding Mondzorgkunde handelingen verrichten zoals verdoven, röntgen foto’s maken en primaire caviteiten boren, zonder dat hierbij een tandarts vereist is. Dit zou een tijdelijke bevoegdheid van vijf jaar betekenen, de regering wil hier in 2020 mee starten. Dit heeft geleid tot weerstand vanuit de beroepsorganisaties ANT en KNMT, die van mening zijn dat deze regeling ten koste zal gaan van de kwaliteit in de mondzorg.

Praktijken worden groter

Volgens de beroepsorganisatie KNMT zijn er momenteel pakweg 4600 tandartspraktijken in Nederland actief. Daarbij wordt steeds vaker in teamverband gewerkt waarbij iedere specialist een specifieke taak op zich neemt. Er worden taken gedelegeerd aan andere specialisten. Er blijven steeds minder zelfstandige praktijken over, met name jongere professionals werken liever samen met collega’s.

Steeds meer regels in de mondzorg

De VAR is vervangen door de DBA, dat is bij de meeste ondernemers ondertussen wel bekend. Omdat de nieuwe regels naast verwarring ook voor onzekerheid hebben gezorgd, besloot de Belastingdienst de wet tot 2020 niet te handhaven. Dat betekent overigens niet dat er geen voorwaarden worden gesteld aan het ondernemerschap van de mondzorg professional. Er zal achteraf een toetsing volgen of een zelfstandige tandarts voldoet aan de wet Inkomstenbelasting.

Dit zullen de regels zijn voor de nieuwe wetgeving:

  • Er is automatisch sprake van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief voor een ZZP’er.
  • Er wordt een gemiddeld uurtarief gehanteerd voor een ZZP’er wat vastgelegd wordt in de verklaring van de opdrachtgever.
  • Een ZZP’er die een hoger uurtarief hanteert kan zonder risico ingezet worden op basis van een opt-out regeling.
  • Er wordt naar gestreefd om de nieuwe regels op 1 januari 2020 in werking te laten treden.

In praktijk lijken veel huidige samenwerkingen tussen professionals niet te voldoen aan de eisen voor een overeenkomst tussen ondernemers. Zelfs met minimale nieuwe regels voor zorgaanbieders en zorgverleners, wordt het binnen de mondzorg vaak ervaren als een toenemende druk in de regelgeving. Zo is er de wet op kwaliteit, klachten en geschillen, een verplichting om inkoopkosten kenbaar te maken voor tandartspraktijken, de nieuwe AVG regelgeving om privacy van personen te waarborgen, en de verplichting voor een vergunning wanneer er meer als tien zorgverleners werkzaam zijn.

OAMKB Zorg is er voor de medisch specialisten in verschillende sectoren zoals mondzorg. Neem voor voor meer informatie vrijblijvend contact op met onze financieel professionals.