Bewindvoering voor financiėle ondersteuning
Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!

Bewindvoering voor financiƫle ondersteuning

Wanneer iemand (tijdelijk) niet voor zichzelf kan zorgen wegens psychische problemen, dementie of een verslaving, en niet in staat is zijn of haar financiële zaken te regelen, kan de kantonrechter een bewindvoerder, curator of mentor benoemen. Deze persoon neemt vervolgens de financiële zaken en/of de beslissingen omtrent zorgbehoefte waar. Wat zijn de taken bij bewindvoering en hoe gaat het in zijn werk?

Bewindvoering kan uitgevoerd worden door een accountant die de financiële taken op zicht neemt of begeleidt. Neem contact op met OAMKB om de juiste keuze voor bewindvoering te maken.

Handelings(on)bekwaam

In beginsel is elke persoon boven de leeftijd van 18 jaar handelingsbekwaam tenzij er door de kantonrechter anders wordt bepaald. Als je handelingsbekwaam bent, kun je zelfstandig beslissingen nemen wat betreft rechtshandelingen. Als het niet (meer) mogelijk is om zelfstandig dit soort beslissingen te nemen, zal de kantonrechter een vertegenwoordiger aanstellen.

Bewind, Curatele en Mentorschap

Er zijn drie mogelijke maatregelen voor verschillende situaties:

1. Bewindvoering

Bij een beschermingsbewind is er sprake van mensen die hun eigen financiële zaken niet op orde kunnen brengen. De beschermingsbewindvoerder zal beslissingen nemen over het geld en de goederen van de betrokken persoon. Als de betrokkene problematische schulden heeft of aantoonbaar geld verkwist kan een beschermingsbewind worden ingesteld. Dit soort bewinden worden openbaar gemaakt in het openbare curatele- en bewindregister.

2. Ondercuratelestelling

Curatele is bestemd voor personen bij wie een bewind of mentorschap niet voldoende is. Een curator heeft meer taken, waaronder de beslissingen nemen over geldzaken, de verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling van de betrokken persoon. De persoon die onder curatele is gesteld wordt als handelingsonbekwaam aangemerkt. Alle huidige onder curatele gestelde personen zijn te vinden in het openbare curatele- en bewindregister.

3. Mentorschap

Deze vorm van begeleiding is bestemd voor personen die alleen hun persoonlijke zaken, zoals verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling, niet kunnen regelen. Het gaat hierbij niet om financiële zaken. Deze personen worden niet opgenomen in het openbare curatele- en bewindregister.

Er zijn drie soorten bewindvoering. Een tijdelijke bewindvoering wordt vaak toegepast op mensen met schulden of problemen met verslaving. Een permanente bewindvoering is bedoeld voor personen die nooit meer in staat zullen zijn persoonlijke of financiële beslissingen te nemen. Dan is er nog de beperkte bewindvoering die regelmatig wordt toegepast bij personen met een groot vermogen. In dat geval worden alleen grote beslissingen onder bewindvoering gesteld, de betrokken persoon heeft dan wel beperkte vrijheid over bijvoorbeeld het persoonlijke inkomen, maar niet het kapitaal en de bezittingen.

Hoe werkt de aanvraagprocedure van bewindvoering?

Meestal zal de betrokkene zelf een aanvraag voor bewindvoering indienen bij de kantonrechter. Het is niet vereist een advocaat in te schakelen voor deze aanvraag. Ook de partner en naaste familieleden kunnen een aanvraag tot bewindvoering indienen. Soms wordt de aanvraag ingediend door de instelling die de betrokkene verzorgt. Als er geen familieleden zijn, kan de officier van Justitie in uitzonderlijke gevallen deze aanvraag indienen. Via de website van de Rijksoverheid zijn deze documenten te downloaden. Bij de aanvraag dienen een aantal stukken meegestuurd te worden. Bij het indienen van de aanvraag zijn griffiekosten verschuldigd die wettelijk worden vastgesteld.

Spoedprocedure

Als er haast geboden is bij een ondercuratelestelling, bijvoorbeeld als de persoon in kwestie van plan is op korte termijn te trouwen in gemeenschap van goederen, kan er een professionele bewindvoerder worden benoemd door de kantonrechter. Deze bewindvoerder zal aftreden zodra er een vaste bewindvoerder is gekozen. Het is ook mogelijk dat de aanvraag voor de onder curatele stelling wordt afgewezen.

Snel op zoek naar een professionele bewindvoerder? Neem contact op met OAMKB, we helpen je graag verder.

Voorwaarden bij een bewindvoering

Hoewel de meeste mensen mogen optreden als bewindvoerder zijn er enkele beperkingen. Dit zijn de zaken waaraan een bewindvoerder moet voldoen:

 • De bewindvoerder moet 18 jaar of ouder zijn
 • De bewindvoerder mag zelf niet onder bewindvoering staan
 • De bewindvoerder mag geen direct betrokken hulpverlener zijn
 • De bewindvoerder mag geen personeelslid zijn van de instelling waar de betrokkene onder behandeling staat
 • De bewindvoerder mag geen organisatorisch verband hebben met de zorginstelling
 • De bewindvoerder mag niet in staat van faillissement verkeren

In beginsel mag de betrokken persoon een voorkeur uitspreken voor een bewindvoerder. De kantonrechter zal deze voorkeur opvolgen mits er een dwingende reden om deze keuze voor bewindvoering niet te honoreren. Vaak betreft het een familielid, bij voorkeur de partner. Als de kantonrechter besluit een ander persoon voor de bewindvoering te kiezen zal de rechter deze keuze altijd onderbouwen. Er kan ook een rechtspersoon worden aangewezen. Aan de bewindvoerder worden kwaliteitseisen gesteld.

Taken van de bewindvoering

De volgende taken worden uitgevoerd door de bewindvoerder:

 • Beslissingen maken over geld en goederen
 • Een lijst opstellen met een beschrijving van alle goederen die onder het bewind vallen
 • Een kopie van de boedelbeschrijving aan de rechtbank, sector kanton sturen
 • Vaste lasten betalen of afspraken maken met schuldeisers
 • De betrokken persoon eventueel een besteedbaar budget toewijzen voor bijvoorbeeld dagelijkse boodschappen
 • Belastingaangiftes worden uitvoeren
 • Jaarlijks een rapport opstellen ten behoeve van de onder bewind gestelde persoon en de kantonrechter

De kosten van de bewindvoering

De betrokken persoon dient zelf zorg te dragen voor de kosten van de bewindvoering. Als de persoon niet in staat is deze kosten te dragen kan er een beroep worden gedaan op speciale bijstand. Er zijn wettelijke vastgestelde bedragen vastgesteld voor deze vergoeding. Als de bewindvoering niet door de partner of familielid wordt uitgevoerd maar door een externe, professionele bewindvoerder gelden andere tarieven.

Looptijd van de bewindvoering

De bewindvoering kan worden beëindigd wanneer de kantonrechter dit bepaalt. Als de betrokken persoon weer in staat is zijn / haar handelingen zelfstandig te verrichten zal de rechter de bewindvoering opheffen. Dit zijn de voornaamste redenen voor het opheffen van de bewindvoering:

 • De betrokken persoon kan zelf, of met hulp van anderen, weer de eigen belangen behartigen
 • Het heeft geen zin om de bewindvoering te continueren
 • De persoon in kwestie komt te overlijden
 • Vooraf is een looptijd bepaald en die is ten einde gekomen
 • De bewindvoerder wordt ontslagen of komt te overlijden

Kwaliteit van de bewindvoering

Hoewel in de meeste gevallen de partner of een familielid wordt aangewezen als bewindvoerder is dat niet altijd de meest effectieve keuze. Een naaste heeft vaak zelf al veel zaken om te regelen en de financiële administratie op orde brengen kan een tijdrovend en gecompliceerd karwei zijn. Daarnaast zijn er ook situaties waarbij de naaste personen niet altijd betrouwbaar zijn, of onderling wantrouwen naar elkaar toe hebben. Als er sprake is van een bewindvoerder die verkeerde of onwettige beslissingen neemt, kan de kantonrechter hierop worden aangesproken. Als de bewindvoerder niet officieel is aangesteld dient er contact opgenomen te worden bij de politie in geval van frauduleuze handelingen.

Om lasten uit handen te geven en een professionele aanpak te garanderen kan er worden gekozen voor professionele bewindvoering. Door een gespecialiseerde accountant aan te stellen met kennis van bewindvoering kunnen de financiële zaken op orde gebracht worden, en kan de persoon in kwestie wellicht eerder weer zijn / haar eigen zaken regelen. Een bewindvoerder moet ook jaarlijks een rapport uitbrengen aan de rechtbank.

OAMKB helpt je verder

Neem voor een accountant die als bewindvoerder op kan treden contact op met OAMKB. Wij hebben vele accountants in ons netwerk met juridische en financiële kennis die ook zorg kunnen dragen voor de bewindvoering. Daarmee kunnen veel lastige en emotionele zaken uit handen worden gegeven. Een bewindvoerder die de belangen van drie of meer personen behartigt, moet aan diverse kwaliteitseisen voldoen. Deze eisen betreffen de opleiding, de integriteit en de bedrijfsvoering. Deze kwaliteitscontrole wordt door een accountant uitgevoerd.

Jaarlijkse toetsing

Elk jaar moet de bewindvoerder een gedetailleerd rapport opstellen met alle inkomsten en uitgaven. Dit rapport wordt voorgelegd aan de kantonrechter, maar ook aan de betrokken partij. Daarmee kan de bewindvoerder nauwkeurig aantonen hoe de zaken geregeld zijn. De bewindvoering regelt alleen financiële zaken maar mag niet beslissen over medische zaken. Ook mag een bewindvoerder het testament niet wijzigen.

Beslissingen worden zo veel mogelijk genomen in overleg met de persoon die onder bewindvoering staat. Uiteindelijk gaat het om de financiële zaken van die persoon. De bewindvoering moet nauwkeurig en inzichtelijk worden uitgevoerd met de beste intenties voor de betrokken persoon. Hoewel een partner of familielid een voor de hand liggende keuze lijkt als bewindvoerder, kan het zijn dat deze nauwe betrokkenheid de beslissingen nadelig beïnvloedt. In dat geval kan er worden gekozen voor een externe bewindvoering. Deze persoon kan bij de kantonrechter worden voorgelegd. In elk geval zal de bewindvoering altijd in dienst staan van de persoon die onder bewind staat.

OAMKB helpt ook bij bewindvoering

Bij OAMKB hebben we kennis van financiële zaken, boekhouding en consultatie. We kunnen een beroep doen op een uitgebreid netwerk van accountants en bewindvoerders die hulp kunnen bieden bij een bewindvoering. Onder bewind gesteld worden is altijd een ingrijpende gebeurtenis waarbij het belangrijk is om de financiële zaken zo goed mogelijk te regelen. De gevolgen kunnen ook grote impact hebben op de persoonlijke leefsituatie. Naast psychische problemen, medische indicatie en drugsproblematiek leveren geldproblemen extra ballast op voor een persoon en de omgeving.

Neem contact op met OAMKB voor meer informatie over de mogelijkheden voor financiële administratie en ondersteuning in accountancy. Vraag direct een offerte aan.