Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Weggeefwoensdag bij OAMKB: gratis whitepaper

Weggeefwoensdag bij OAMKB: gratis whitepaper "Ondernemersvalkuilen"

h1aligncenterstrongValkuilenvoorondernemersstrongh1pstrongnbspstrongppstrongOndernemerszijnmensenmeteeneigenwilAndershaddenzijimmersniethetlefomeeneigenbedrijftebeginnenMaarambitiekanookverkeerduitpakkenZokunjealsondernemerjebehoorlijkverkijkenopjeopportunismeenjevertrouwenUiteraardkunjeheelveelaanvastenzekermeerdantoenjenogindienstwasbijeenwerkgeverJeweetwaarschijnlijkookprecieswatjijbeterwiltdoenstrongppstrongMaarkunjealsondernemertegendekritiekvanjewerknemersKunjijjeklantenwelbindenHebjijdaadwerkelijkonuitputtelijkeenergieofvoeljejenietbegrepenstrongppstrongHierondervolgeneenaantalvalkuilenenontsnappingsroutesstrongppnbspph4Alleszelfdoenh4pDegrootstekrachtvanondernemersisalleszelfwillendoenWiekanhetimmersbeterMaardaarinschuiltookhetgrootstegevaarUiteraardhebbenjouwspecifiekekwaliteitenjehetsuccesgebrachtmaarhoelangkunjeditvolhoudenWeetjenogdatjealswerknemeronvoldoendeaandachtentrainingkreegomjeteontwikkelenPasdatnueenszelftoeenbesteedaandachtaandemensenomjeheenWeestransparantinjedenkenendoenenneemzemeeopsleeptouwindedoorjougewensterichtingDaarmeecreeumlerjejouweigenlsquoklonenrsquoenvergrootjehethandelendvermogenvanjouwondernemingDenkmisschienookeensaaneenpartnerImmersdehelftvaneengrotetaartisbeterdaneenheletaartdiemaarkleinisppnbspph4Vliegenjamaarnietallekantenoph4pVeelondernemersstarenzichblindophetrealiserenvanomzetHoemeerhoebeterLogischwantzonderklantenenomzetgeenbestaansrechtenuiteraardgeengeldMaarwatisjevisieWatwiljebereikenmetjebedrijfKunjeookalleswatjenuverkooptAlsjegeenduidelijkplanhebtmetjebedrijfisdekansgrootdatjeallekantenopvliegtHoudusdegrotelijnenvastomgeldteverdienenNietsisleukerdaneenplandatuitkomtppEentegenhangerhiervanvindjevaakbijwatoudereondernemersDezehebbensomsdeenergienietmeerenvoelenzichgeleidelijkaandekantgezetSommigengaandaarinmeeenkomenstiltestaanWeetechterdatjealsondernemerdeboogwelenigszinsgespannenmoethebbenstaanomgoeduitdestartblokkentekomenppnbspph4Hoesnelkomjijinactieh4pAlshetondernemerstegenzittreedtsomseeneigenaardigevertraginginhandelenopEenneigingomdezaakmooiervoortestellendanzijwerkelijkisStopmetverliesgevendeproductenofdienstenSnoeiinkostenalshetnodigisNietoptijdremmeninhetverkeerkanbijzondergevaarlijkzijnZakelijkishetnietandersppDeeljeproblemenmetanderemensenalsjeinzwaarweerterechtkomtLuisternaarhunideeeumlnenaccepteerhulpZorgdatjedenegatievespiraaltijdigstoptvoordatjeeringevangenbentppnbspph4Zakenopordeh4pEenadministratiedieuptodateisencorrectwordtbijgehoudenalsmedeeenadequatedebiteurenadministratiezijnonverbrekelijkverbondenmetsuccesvolleondernemingenWeetwaarjewinstmaaktenofjebinnenhetbudgetblijftLatenwijeerlijkzijnandershebjetochgeenideeofjeondernemingwinstmaakteneenpositievecashflowheeftAlsjenietweetwaarjestaatkanhetnetzogoedaandeafgrondzijnppIsjeadministratienietopordebesteedhetdanuitaaneenadministratiekantoordiejouwbranchebegrijptentoegevoegdewaardeheeftppnbspph4Priveacuteenzakelijkduidelijkscheidenh4pTevaakwordenpriveacuteenzakelijknietgescheidenErwordtoptegrotevoetgeleefdenmiddelenaanhetbedrijfonttrokkenGeldendieeigenlijkbroodnodigzijnomhetbedrijftelatendraaienofgroeienHetisbovendieneenslechtgebaarnaarjemedewerkersenkanfrauduleusgedragindehandwerkenEenduidelijkegrensgeldtvooriedereenookvoordebaasWeeszelfhetgoedevoorbeeldppDraagditookuitnaarhetthuisfrontenbetrekzebijjouwideeeumlnppnbspph4Onder-ofoverschattingh4pHetislsquoHollandsrsquoommaargewoontedoenenjesuccesnietvandedakenteschreeuwenNietiedereondernemerhoudtzichaanditoudespreekwoordengeefthoogvanzichzelfopEenrealistischzelfbeeldishandigennuttigbijhetsturenvanjeeigenondernemingDemarktwaarinjeopereertheeftbehoefteaanbetrouwbareengeloofwaardigeondernemersZetjeegodusopzijenblijfbijjesterkepuntenTwijfeljeweleensaanjecompetentiesalsondernemerZoekdaneenklankbordenpraateroverppEenlogischgevolgvanoverschattingishetaangaanvantegroteverplichtingenTeveellenentenopzichtevanjeeigenvermogenenverdiencapaciteittegroteinvesteringendoenenterooskleurigetoekomstverwachtingenNietsmenselijksisondernemersvreemdBlijfechterbijjeleestBekijkjefinancieumllerapportagesenpraatmetjeaccountantenofadviseurStelzescherpevragenendaagzeuitomhetooknogeenvijfdekeeruitteleggenalshetnodigisppnbspppMeerwetenoverondersteuningvanjouwondernemingNeemvrijblijvendcontactopmetjouwonlineadviseurviaahrefhttpwwwOAMKBnlwwwOAMKBnlaofviaahrefmailtoinfooamkbnlinfooamkbnlappnbspppWeggeefwoensdagbijOAMKBgratiswhitepaperOndernemersvalkuilenppLeesPDFversiestrongahrefhttptinyurlcom77xh3lfhttptinyurlcom77xh3lfastrongp