Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Tips voor ondernemers om minder belasting te betalen over 2017

Wil je als ondernemer minder belasting betalen? Lees deze tips voor ondernemers even goed door. Ondernemers die nog wat werk verrichten over 2017 kunnen hiermee veel voordeel behalen in 2018.

Kom je er zelf niet uit? Neem dan direct contact op met de financieel professionals van OAMKB.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Ondernemers hebben aan het einde van het jaar de keuze moeten maken om investeringen nog op 2017 te zetten, of voor 2018 te bewaren. Wanneer ondernemers optimaal gebruik willen maken van de investeringsaftrek hoeven ze minder belasting af te dragen. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek ofwel KIA is de meest bekende aftrek. Hiervoor zul je minimaal een bedrag van € 2300,- euro aan investeringen moeten maken, met een maximum van € 312.176,-. Dus ga na of jij in 2017 investeringen hebt gedaan die hier onder vallen. Het is niet voor alle bedrijfsmiddelen mogelijk om een KIA te ontvangen. Personenauto’s, goodwill en grond zijn bijvoorbeeld uitgesloten, evenals bedrijfsmiddelen die minder dan € 450,- kosten. Ondernemers die geen verzoek voor investeringsaftrek hebben ingediend kunnen nog in een periode van vijf jaar een ambtshalve vermindering toe laten passen.

Desinvesteringsbijtelling voorkomen

Wanneer je in de laatste vijf jaar gebruik hebt gemaakt van de investeringsaftrek, en je besluit het bedrijfsmiddel van de hand te doen, is het mogelijk dat de desinvesteringsbijtelling van kracht wordt. Je zult dan een deel van de aftrek die je reeds had toegepast moeten terugbetalen, hierbij is er een drempel gesteld van € 2300,-. De periode is van toepassing voor vijf jaar na de start van het kalenderjaar waarin de investering is gemaakt. Hierbij is er sprake van “vervreemding”, waarbij een andere norm van toepassing is dan slechts een verkoop. Het kan raadzaam zijn voor ondernemers om vervreemding tot over de grens van vijf jaar te tillen, dus je verkoop wellicht te factureren in 2018.

Meewerkaftrek partner

Wanneer jouw partner ook werkt in de onderneming moet je bepalen op welke wijze deze partner beloond wordt voor de verrichte arbeid. Je kunt hiervoor drie opties toepassen: 

Minder winst, meer voordeel

Ondernemers betalen belasting over de winst van het volledige jaar. Op dit moment is het mogelijk te bepalen wat de winst zal zijn. Wanneer je dreigt in een hogere belastingschijf terecht te komen, kun je dit indien mogelijk voorkomen en minder belasting betalen. Haal bijvoorbeeld kosten naar voren toe, of stel inkomsten uit naar 2018. De Belastingdienst zal hier wel op letten bij een controle: is duidelijk dat het in 2017 verdiend, dan zal het ook in 2017 moeten worden opgenomen.

Wil je ook minder belasting betalen? Laat je dan adviseren door onze financieel professionals. 

Voorziening vormen

Wanneer je al weet dat er in 2018 flinke uitgaven aan zitten te komen, kun je de winst in 2017 alvast lager maken middels het vormen van een voorziening. Ondernemers mogen deze voorziening alleen vormen op basis van uitgaven in de toekomst, gebaseerd op feiten die zich hebben voorgedaan in of voor 2017. Deze feiten moeten aan dat jaar toe te rekenen zijn.

Afwaarderen voorraad, bedrijfsmiddelen en vorderingen

De waarde van bezittingen binnen de onderneming op de balans worden berekend op basis van de aankoopprijs minus de afschrijvingen die van toepassing zijn. Wanneer de werkelijke waarde van deze bezittingen lager uitvalt is het wellicht mogelijk deze af te waarderen. Dit geldt voor voorraad, bedrijfsmiddelen en vorderingen. Daarmee kunnen ondernemers kosten naar voren schuiven en de winst naar beneden bijstellen, zodat je pas later en nu dus minder belasting hoeft te betalen.

Herinvesteringsreserve vormen

Bij verkoop van bedrijfsmiddelen waarbij een winst is behaald moet hier belasting over betaald worden. Het is mogelijk dit te voorkomen door deze winst te reserveren binnen een HIR (herinvesteringsreserve). Dat is alleen mogelijk wanneer je aan het einde van datzelfde boekjaar het voornemen hebt om daadwerkelijk nieuwe investeringen te maken. Je zult deze investeringen dan binnen een periode van drie jaar moeten realiseren, wanneer je dit herinvesteringsvoornemen niet in deze drie jaar uitvoert, zal de reserve eerder vrijkomen, dus weer worden bijgeteld bij de winst.  Je zult het herinvesteringsvoornemen aannemelijk moeten maken, dit kan door het opvragen van offertes bij andere ondernemers. Bewaar deze documenten zodat je bewijs kunt overleggen. Je kunt overigens niet afboeken op de herinvesteringsreserve. Zo moet er dezelfde economische functie gehecht worden aan het nieuwe bedrijfsmiddel.

Tijdig herinvesteren

Er bestaat voor ondernemers een periode van drie jaar om de herinvestering daadwerkelijk uit te voeren na invoering. Wanneer je dit nalaat zal de reserve alsnog belast worden. Bij een herinvesteringsreserve die in 2014 tot stand is gekomen, zul je dus voor 1 januari 2018 moeten herinvesteren. Het is overigens reeds voldoende wanneer je een verplichting bent aangegaan, het betreft niet de levering. Er zijn omstandigheden waarin de termijn verlengd kan worden, je zult dit wel tijdig moeten aanvragen.

Verliesverdamping

Wanneer de onderneming voorheen verliezen heeft geleden is het wellicht mogelijk om deze te salderen met de winst die je gemaakt hebt in 2017. Het is wel van belang dat deze verliezen tijdig worden verrekend, er is een limiet van drie jaar gesteld voor de voorafgaande jaren (één jaar voor een BV) en de negen jaren die nog gaan komen. Daarna zullen de verliezen komen te vervallen. Bij openstaande verliezen is het mogelijk om verliesverdamping te voorkomen, met als gevolg dat er stille reserves opgebouwd worden.

Voorlopige verliesverrekening

Als ondernemers constateren dat ze in 2017 een verlies hebben geleden, kunnen zij de voorlopige aanslag voor 2017 op nihil laten stellen. In dat geval voorkom je dat er minder belasting vooruit wordt betaald. Dan houd je meer geld beschikbaar voor activiteiten van de onderneming. Na het einde van het boekjaar kun je na het indienen van de aangifte een verzoek indienen voor een voorlopige verliesrekening. Daarbij heb je het voordeel dat 80 procent van het verlies gebruikt kan worden. Wanneer ondernemers van 2014 tot 2016 winst hebben gemaakt, en in 2017 verlies hebben geleden, is het verstandig om zo snel mogelijk een voorlopige verliesverrekening aan te vragen.

Gemengde kosten

Wanneer er in 2017 gemengde kosten hebben plaatsgevonden kun je deze niet aftrekken tot een bedrag van € 4500,-. Het is mogelijk om in plaats van dit bedrag een aftrekbeperking op de kosten te hanteren tot maximaal 80 procent. Voor ondernemers die volgens de vennootschapsbelasting werken bestaan er andere regels. Wanneer je een BV hebt zal het het bedrag voor de kosten die je niet kunt aftrekken gelijk zijn aan 0,4 procent van het belastbaar loon voor alle personeelsleden samen, met een minimum bedrag van € 4500,-. De BV kan ook kiezen om 73,5 procent van de kosten die werkelijk gemaakt zijn af te trekken. Je zult bij het berekenen van de jaarcijfers en het opstellen van de aangifte moeten bepalen welke methode het meeste voordeel biedt.

Oudedagsvoorziening

Het is voor ondernemers mogelijk om een deel van de winst te reserveren voor de oude dag. Er is hiervoor in 2017 een maximum gesteld van 9,8 procent of een bedrag van maximaal €8946,-. Over het deel van de winst dat wordt toegevoegd aan de oudedagsreserve wordt geen belasting betaald, je hoeft dus minder belasting te betalen. Er worden overigens wel specifieke voorwaarden gesteld aan de oudedagsreserve, zo bestaat er het urencriterium en je mag nog niet de AOW leeftijd bereikt hebben. Wanneer je de oudedagsreserve niet gebruikt om een lijfrente product aan te schaffen zul je bij staking van de onderneming alsnog belasting moeten betalen over de oudedagsreserve.

Oudedagsvoorziening buiten het bedrijf

Ondernemers kunnen de keuze maken om de oudedagsvoorziening op te bouwen binnen de onderneming, maar dat is niet verplicht. Het is ook mogelijk om een lijfrente te kopen bij een verzekeraar of bank. Houd er rekening mee dat de premies voor een lijfrenteverzekering of de premies die gestort worden alleen afgetrokken worden wanneer er een pensioentekort bestaat. Hier worden specifieke rekenmethodes op toegepast.

Stimulering voor innovatie

Ondernemers die niet onder de inkomstenbelasting vallen maar wel onder de vennootschapsbelasting kunnen overwegen gebruik te maken van de innovatiebox. Daarnaast bestaan er verschillende stimuleringsmaatregelen waarbij je liquiditeit kunt verkrijgen zoals vermindering van afdracht voor S&O (Speur en Ontwikkelingswerk). Vanaf 2018 zul je nog slechts eenmaal per jaar een mededeling voor de gemaakte uren, de kosten en uitgaven moeten indienen, nu is dat nog meerdere malen per jaar.

Willekeurige afschrijving

Ondernemers moeten afschrijven op bedrijfsmiddelen want deze dalen in waarde. Je kunt deze afschrijving weer aftrekken van de totale winst. Daarnaast bestaat er de willekeurige afschrijving, je mag dan sneller en meer afschrijven. Hiermee kun je nu minder belasting betalen door de belastingheffing uit te stellen tot een later tijdstip. Deze regeling geldt voor zowel milieuinvesteringen ofwel de VAMIL, als voor startende ondernemers. De milieulijst is terug te vinden op de website van de RVO. Er zijn bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de VAMIL en voor MIA. In die gevallen geniet je van nog meer voordeel. Houd er rekening mee dat deze lijst elk jaar opnieuw wordt vastgesteld. Er geldt een maximaal bedrag van € 312.176,- aan willekeurige afschrijving.

Startende ondernemers

Voor startende ondernemers bestaan er speciale regelingen waar je van kunt profiteren. Denk hierbij aan urencriteria die minder strak liggen, zorg dan wel voor een goede urenregistratie. Er bestaat een hogere zelfstandigenaftrek op basis van onderzoek en ontwikkeling, of een willekeurige afschrijving die geldt voor startende ondernemers. Wanneer je zelf een startende ondernemer bent zijn er diverse constructies mogelijk om voordeel uit te behalen.

Wil je ook minder belasting betalen? Laat je dan adviseren door onze financieel professionals. 

Energie en milieu investeringsaftrek

Wanneer er energiezuinige investeringen worden gedaan kun je recht hebben op de EIA (energie investeringsaftrek) en bij investeringen op het gebied van milieu kan aanspraak gemaakt worden op de MIA (milieu investeringsaftrek). In 2017 ligt de EIA voor ondernemers op 55 procent, de MIA ligt afhankelijk van het bedrijfsmiddel op 13,5 procent, 27 procent of op 36 procent. Wanneer investeringen kleiner zijn dan 2500 euro is het niet mogelijk om de EIA en MIA toe te passen. De RVO stelt jaarlijks de energielijst en milieulijst vast. Bij de KIA is het niet noodzakelijk dat het een nieuw bedrijfsmiddel betreft, dit is wel het geval bij de EIA en MIA. Daarnaast moet de investering digitaal bij het digitale portaal van RVO worden aangemeld binnen een periode van uiterlijk drie maanden na het aangaan van de verplichting, om in aanmerking te komen voor de investeringsaftrek voor ondernemers.

Lees ook hoe je van fiscale voordelen kunt profiteren bij een Tesla Model S of X van de zaak.

Tesla model X
Je kunt als ondernemer veel voordeel behalen door uitgaven en inkomsten op het juiste moment in de aangifte op te nemen. Neem voor meer informatie contact op met de lokale fiscalist van OAMKB.

 

BTW voordelen, voordelen voor ondernemers, OAMKB, voordelen BTW 2017, onderneming, mkb, OAMKB, belastingadviseur, belastingconsulent, fiscalist